Адвокат Тања Б. Божиновић

Заступања и одбране

Адвокат за кривично и прекршајно право

Послови у заступању и одбрани клијената у кривичним и прекршајним поступцима су послови из делокруга рада адвоката Тање Б. Божиновић а састоје се од услуга које пре свега подразумевају:

• одбрану у свим врстама кривичних поступака – заступање у делима општег криминалитета у свим фазама кривичног поступка, пред свим надлежним органима,
• одбрану у свим врстама прекршајних поступака,
• заступање оштећених у свим врстама кривичних и прекршајних поступака,
• заступање правних лице у поступцима за кривична дела и привредне преступе,
• заступање малолетних учиниоца кривичних дела и оштећених малолетних лица за које послове адвокат има лиценцу .
Поред наведених услуга, адвокат пружа и све друге правне услуге као што су : састав и подношење кривичних пријава, приватних кривичних тужби , одштетни захтев као последицс извршewa кривичног дела или последица незаконитог лишења слободе.

Наш циљ је решавање свих ваших правних проблема, максимално професионално, одговорно и благовремено!

Адвокати за имовинско правне односе

Адвокат Тања Б. Божиновићи се бави и свим имовинско-правним питањима тј. пружањем правних услуга из ове области. То пре свега подразумева заступање у споровима који настају из грађанско правних односа, стварно правних, облигационо правних, породично правних и других односа. Најчешће се ради о споровима из уговорних односа услед неиспуњења, о разлозима за раскид уговора,али и због неоснованог обогаћења, незваног вршења туђих послова, једностране изјаве воље, поделе брачне тековине и других.
Дакле богато дугогодишње искуство обележило је рад адвоката Тање Б. Божиновић како у парничним тако тако и у ванпарничним поступцима. Разноликост имовинско правних односа немогуће је набројати услед чега овде истичемо најзаступљеније области рада:

1. Заступања у свим парничним и ванпарничним поступцима

Адвокати наше адвокатске канцеларије ће вам помоћи у разумевању ваших права и изношењу релевантних чињеница пред надлежним органима. Бавимо се заступањем клијената у свим парничним и ванпарничним поступцима.

2. Заступања у свим поступцима везаних за имовинско правне односе-накнаде штете

Имовински односи су одувек осетљива тема, где је договор странака врло тешко постићи, па се странке најчешће одлучују на подношење тужбе надлежном суду. Због тога је важно да ваше интересе у покренутом поступку, без обзира да ли сте на страни повериоца или дужника, заступа искусни адвокат.

3. Сачињавање свих врста уговора

За сачињавање уговора морају да се стекну одређени предуслови:
• обе стране морају бити пословно способне,
• воље које изричу морају бити усаглашене,
• предмет уговора мора бити јасно изнет, могућ и дозвољен,
• мора да се испоштује прописана форма самог уговора.

4. Спровођење уговорних обавеза

Адвокат је увек ту да својим клијентима да све потребне инструкције или савете везано за закључење и реализацију уговорног односа. Контакт са клијентима је јако важан, а на том принципу почива рад канцеларије адвоката Тање Б. Божиновић.

5. Уписи права на непокретностима, заложне , хипотекарне изјаве, упис и брисања хипотека на непокретностима

Уколико сте у ситуацији да своју непокретност морате “ставити под хипотеку”, на време потражите одговарајући правни савет или ангажујте стручно лице које ће вам помоћи у спровођењу самог поступка уписа или брисања хипотеке. Под хипотеку се могу ставити следеће ствари:
• непокретности,
• део непокретности,
• сусвојински удео у непокретности,
• посебни делови места становања (гаража, пословне просторије, оставе итд)
• право на земљиште које је у власништву дужника,
• објекат у изградњи.

6. Поступци за накнаду штете

Важно је разликовати накнаду материјане штете од накнаде нематеријалне штете. Накнада нематеријалне специфична је услед повреде заштићеног добра . Реч је о душевном стању оштећеног, повреда угледа, личности , душевна патња. Новчана сатисфакција у оваквим случајевима досуђује се у судском поступку а сврха је да оштећени превазидје непријатност , због тешког душевног или физчког бола који је претрпео.

7. Заступања у извршним поступцима

Према прописима, извршни поступци би требало да трају кратко, међутим, сведоци смо да то врло често није тако. Уколико желите да скратите чекање или да тај посао који захтева време и труд препустите неком другом, потражите нас. Наши адвокати имају дугогодишње искуство у поступцима спровођења извршења.

8. Састављање поравнања

Уговор о поравнању за циљ има да потпуно реши постојећи спор и регулише међусобне обавезе супротстављених страна. У закључењу оваквих уговора, улога адвоката је јако важна јер се поравнањем углавном искључује могућност водјења судског поступка.

9. Медијација – руковођење поступком решавања спорова путем медијације

Сама медијација представља начин мирног решавања спорова уз посредовање треће стране тј. посредника, који мора бити потпуно неутралан. Овај поступак је могуће спровести једино ако обе стране на то пристану. Зато је улога адвоката ради заштите интереса клијента у оваквом случају јако важна.