Адвокат Тања Б. Божиновић

О канцеларији

Адвокат Тања Б. Божиновић

Адвокат Тања б. Божиновић

Рођена 03.03. 1960. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду . Положила Правосудни испит. Самосталну адвокатску канцеларију отворила маја 1996.год. која од тада ради без прекида. Члан Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда. Ванпрофесионалне активности: члан ИО Општег удружења предузетника општине Звездара 2006-2018, стални члан Републичке изборне комисије (РИК)-2003.год.

Члан Рика од 2001-2004.

Председник дисциплинске комисије у КК “ФМП” од 2008-2011.год.

Председник дисциплинске комисије у КК “Црвена Звезда” од 2011 и даље.

Поседује Сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих и може да заступа малолетне учиниоце кривичних дела у свим фазама поступка према малолетницима на теритотији Републике Србије.

Специјалности рада из области брака и породичног права (заступања у бракоразводним поступцима, насиље у продици, брачне и ванбрачне тековине), заступање пред судовима у свим грађанским стварима физичких лица и правних лица, заступање у ванпарничним поступцима (лишење пословне способности, оставински поступци, израда завештања односно тестамента, уговора о доживотном издржавању, уговора о располагању имовином за живота), као и израда свих других уговора којима се уређују имовинско правни односи (уговор о купопродаји непокретности, уговори о поклону, уговори о закупу, итд.).