Адвокат Тања Б. Божиновић

Израда уговора и других правних аката

Адвокат Тања Б. Божиновић се бави се израдом свих врста уговора и других правних аката , од којих нарочито издваја, следеће уговоре за чије закључење је изузетно важно да буду састављени од стране адвоката:

Купопродајни уговор

Купопродајни уговор је строго формалан уговор којим се једна страна, тј продавац обавезује да право својине на једној ствари пренесе на друго лице, тј. купца, а друга страна се обавезује да исплати уговором утврђену цену другој страни у висини и на начин утврђен уговором.

Уговор о поклону

Уговор о поклону се закључује између два лица: поклонодавца и поклонопримца. Поклонодавац се обавазује да поклонопримцу преда у својину одређену покретну или непокретну ствар без икакве новчане или било какве друге накнаде.

Уговор о закупу

Уговор о закупу се прописује између два лица : закуподавца и закупца.
Закуподавац је у обавези да одређену ствар углавном непокретност преда на употребу закупцу на одређени временски период, док се закупац обавезује да плаћа одређену новчану накнаду за коришћење те ствари.

Уговор о грађењу

Уговор о грађењу је посебна врста уговора о делу и на њега се у свему што није регулисано Законом о облигаионим одноисма примењују правне норме које регулишу уговор о делу. Уговор о грађењу је настао закључивањем великог броја ових уговора, који су по својој суштини у доброј мери сложени И комплексни јер исти представљају основ стицања права својине.

Уговор о делу

Склапање овог уговора се врши између наручиоца и извршиоца посла а за обављање одредјених послова за којима наручилац има потребу.Ради се о пословима које наручилац не може сам урадити па ради тога ангажује лице, односно извршиоца који ту услугу може да му пружи. Обично се закључује измедју инвеститора и изводјача радова. С обзиром на вредност уговорених послова, улога адвоката при закључењу ових уговора је изузетно значајна и велика.

Уговор о доживотном издражвању

Уговор о доживотном издржавању закључује се између примаоца издржавања и даваоца издржавања.
Давалац издржавања је у обавези да издржава и да се брине о примаоцу до његове смрти, а заузврат прималац издржавања ће на даваоца пренети право својине на одређеној непокетности у власништву примаоца издржавања.

Уговор о зајму

Врста уговора по коме је зајмодавац у обавези да зајмопримцу преда одређену своту новца или неке друге заменљиве ствари, а зајмопримац је дужан да све ово врати у одређеном року, са или без новчане надокнаде. Може бити формалан неформалан у погледу судске заштите.