Advokat Tanja B. Božinović

Izrada ugovora i drugih pravnih akata

Advokat Tanja B. Božinović se bavi se izradom svih vrsta ugovora i drugih pravnih akata , od kojih naročito izdvaja, sledeće ugovore za čije zaključenje je izuzetno važno da budu sastavljeni od strane advokata:

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor je strogo formalan ugovor kojim se jedna strana, tj prodavac obavezuje da pravo svojine na jednoj stvari prenese na drugo lice, tj. kupca, a druga strana se obavezuje da isplati ugovorom utvrđenu cenu drugoj strani u visini i na način utvrđen ugovorom.

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu se zaključuje između dva lica: poklonodavca i poklonoprimca. Poklonodavac se obavazuje da poklonoprimcu preda u svojinu određenu pokretnu ili nepokretnu stvar bez ikakve novčane ili bilo kakve druge naknade.

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu se propisuje između dva lica : zakupodavca i zakupca.
Zakupodavac je u obavezi da određenu stvar uglavnom nepokretnost preda na upotrebu zakupcu na određeni vremenski period, dok se zakupac obavezuje da plaća određenu novčanu naknadu za korišćenje te stvari.

Ugovor o građenju

Ugovor o građenju je posebna vrsta ugovora o delu i na njega se u svemu što nije regulisano Zakonom o obligaionim odnoisma primenjuju pravne norme koje regulišu ugovor o delu. Ugovor o građenju je nastao zaključivanjem velikog broja ovih ugovora, koji su po svojoj suštini u dobroj meri složeni I kompleksni jer isti predstavljaju osnov sticanja prava svojine.

Ugovor o delu

Sklapanje ovog ugovora se vrši između naručioca i izvršioca posla a za obavljanje odredjenih poslova za kojima naručilac ima potrebu.Radi se o poslovima koje naručilac ne može sam uraditi pa radi toga angažuje lice, odnosno izvršioca koji tu uslugu može da mu pruži. Obično se zaključuje izmedju investitora i izvodjača radova. S obzirom na vrednost ugovorenih poslova, uloga advokata pri zaključenju ovih ugovora je izuzetno značajna i velika.

Ugovor o doživotnom izdražvanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja.
Davalac izdržavanja je u obavezi da izdržava i da se brine o primaocu do njegove smrti, a zauzvrat primalac izdržavanja će na davaoca preneti pravo svojine na određenoj nepoketnosti u vlasništvu primaoca izdržavanja.

Ugovor o zajmu

Vrsta ugovora po kome je zajmodavac u obavezi da zajmoprimcu preda određenu svotu novca ili neke druge zamenljive stvari, a zajmoprimac je dužan da sve ovo vrati u određenom roku, sa ili bez novčane nadoknade. Može biti formalan neformalan u pogledu sudske zaštite.