Advokat Tanja B. Božinović

Zastupanja i odbrane

Advokat za krivično i prekršajno pravo

Poslovi u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima su poslovi iz delokruga rada advokata Tanje B. Božinović a sastoje se od usluga koje pre svega podrazumevaju:

• odbranu u svim vrstama krivičnih postupaka – zastupanje u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred svim nadležnim organima,
• odbranu u svim vrstama prekršajnih postupaka,
• zastupanje oštećenih u svim vrstama krivičnih i prekršajnih postupaka,
• zastupanje pravnih lice u postupcima za krivična dela i privredne prestupe,
• zastupanje maloletnih učinioca krivičnih dela i oštećenih maloletnih lica za koje poslove advokat ima licencu .
Pored navedenih usluga, advokat pruža i sve druge pravne usluge kao što su : sastav i podnošenje krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi , odštetni zahtev kao posledics izvršewa krivičnog dela ili posledica nezakonitog lišenja slobode.

Naš cilj je rešavanje svih vaših pravnih problema, maksimalno profesionalno, odgovorno i blagovremeno!

Advokati za imovinsko pravne odnose

Advokat Tanja B. Božinovići se bavi i svim imovinsko-pravnim pitanjima tj. pružanjem pravnih usluga iz ove oblasti. To pre svega podrazumeva zastupanje u sporovima koji nastaju iz građansko pravnih odnosa, stvarno pravnih, obligaciono pravnih, porodično pravnih i drugih odnosa. Najčešće se radi o sporovima iz ugovornih odnosa usled neispunjenja, o razlozima za raskid ugovora,ali i zbog neosnovanog obogaćenja, nezvanog vršenja tuđih poslova, jednostrane izjave volje, podele bračne tekovine i drugih.
Dakle bogato dugogodišnje iskustvo obeležilo je rad advokata Tanje B. Božinović kako u parničnim tako tako i u vanparničnim postupcima. Raznolikost imovinsko pravnih odnosa nemoguće je nabrojati usled čega ovde ističemo najzastupljenije oblasti rada:

1. Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima

Advokati naše advokatske kancelarije će vam pomoći u razumevanju vaših prava i iznošenju relevantnih činjenica pred nadležnim organima. Bavimo se zastupanjem klijenata u svim parničnim i vanparničnim postupcima.

2. Zastupanja u svim postupcima vezanih za imovinsko pravne odnose-naknade štete

Imovinski odnosi su oduvek osetljiva tema, gde je dogovor stranaka vrlo teško postići, pa se stranke najčešće odlučuju na podnošenje tužbe nadležnom sudu. Zbog toga je važno da vaše interese u pokrenutom postupku, bez obzira da li ste na strani poverioca ili dužnika, zastupa iskusni advokat.

3. Sačinjavanje svih vrsta ugovora

Za sačinjavanje ugovora moraju da se steknu određeni preduslovi:
• obe strane moraju biti poslovno sposobne,
• volje koje izriču moraju biti usaglašene,
• predmet ugovora mora biti jasno iznet, moguć i dozvoljen,
• mora da se ispoštuje propisana forma samog ugovora.

4. Sprovođenje ugovornih obaveza

Advokat je uvek tu da svojim klijentima da sve potrebne instrukcije ili savete vezano za zaključenje i realizaciju ugovornog odnosa. Kontakt sa klijentima je jako važan, a na tom principu počiva rad kancelarije advokata Tanje B. Božinović.

5. Upisi prava na nepokretnostima, založne , hipotekarne izjave, upis i brisanja hipoteka na nepokretnostima

Ukoliko ste u situaciji da svoju nepokretnost morate “staviti pod hipoteku”, na vreme potražite odgovarajući pravni savet ili angažujte stručno lice koje će vam pomoći u sprovođenju samog postupka upisa ili brisanja hipoteke. Pod hipoteku se mogu staviti sledeće stvari:
• nepokretnosti,
• deo nepokretnosti,
• susvojinski udeo u nepokretnosti,
• posebni delovi mesta stanovanja (garaža, poslovne prostorije, ostave itd)
• pravo na zemljište koje je u vlasništvu dužnika,
• objekat u izgradnji.

6. Postupci za naknadu štete

Važno je razlikovati naknadu materijane štete od naknade nematerijalne štete. Naknada nematerijalne specifična je usled povrede zaštićenog dobra . Reč je o duševnom stanju oštećenog, povreda ugleda, ličnosti , duševna patnja. Novčana satisfakcija u ovakvim slučajevima dosuđuje se u sudskom postupku a svrha je da oštećeni prevazidje neprijatnost , zbog teškog duševnog ili fizčkog bola koji je pretrpeo.

7. Zastupanja u izvršnim postupcima

Prema propisima, izvršni postupci bi trebalo da traju kratko, međutim, svedoci smo da to vrlo često nije tako. Ukoliko želite da skratite čekanje ili da taj posao koji zahteva vreme i trud prepustite nekom drugom, kontaktirajte nas. Naši advokati imaju dugogodišnje iskustvo u postupcima sprovođenja izvršenja.

8. Sastavljanje poravnanja

Ugovor o poravnanju za cilj ima da potpuno reši postojeći spor i reguliše međusobne obaveze suprotstavljenih strana. U zaključenju ovakvih ugovora, uloga advokata je jako važna jer se poravnanjem uglavnom isključuje mogućnost vodjenja sudskog postupka.

9. Medijacija – rukovođenje postupkom rešavanja sporova putem medijacije

Sama medijacija predstavlja način mirnog rešavanja sporova uz posredovanje treće strane tj. posrednika, koji mora biti potpuno neutralan. Ovaj postupak je moguće sprovesti jedino ako obe strane na to pristanu. Zato je uloga advokata radi zaštite interesa klijenta u ovakvom slučaju jako važna.